Stvarno pravo in pravo nepremičnin

  • svetovanje in zastopanje pri sestavi in sklepanju prodajnih pogodb, najemnih pogodb, služnostnih pogodb in drugih nepremičninskih pogodb
  • svetovanje in zastopanje v vseh vrstah nepremičninskih sporov
  • uskladitev zemljiškoknjižnih vpisov z dejanskim stanjem
  • zastopanje v geodetskih postopkih, postopkih odmere davka v zvezi z nepremičnino, postopkih vzpostavitve etažne lastnine
  • svetovanje pri nakupu in prodaji nepremičnin
  • pregled zemljiškoknjižnega stanja nepremičnine
  • svetovanje glede vpisa, izbrisa hipotek, služnostnih pravic in drugih bremenjihovih

Želite več informacij?